Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

Rezerwy na świadczenia pracownicze są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu dyskonta. Zwróćmy uwagę, że zarówno Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 19) jak i Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6) wskazują, że przy naliczaniu rezerw na świadczenia...

Dodano: 2014-11-29 21:58

We wrześniu 2014 grupa robocza Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zakończyła prace nad wdrożeniem Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 (krótko KSA 1) „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”.

Celem standardu jest zwiększenie czytelności raportów aktuarialnych zarówno dla klienta, biegłego rewidenta, jak i...

Dodano: 2014-09-04 08:03

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze powinien zawierać:

  • Podpis aktuariusza. Zgodnie z KSR 6 raport, którego nie poświadczył licencjonowany aktuariusz jest nieważny i jego wyniki nie mogą być wprowadzone do ksiąg.
  • Dokładny opis świadczeń wraz z kwalifikacją danego świadczenia...
Dodano: 2013-12-02 19:40

Pages