Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w ramach opublikowanych wspólnych priorytetów nadzorczych podkreślił, że dla zysków i strat aktuarialnych związanych z programami określonych świadczeń pracowniczych w żadnym przypadku nie jest możliwe przekwalifikowanie tych kwot ujętych w innych całkowitych...

Dodano: 2018-01-08 09:12

KNF nałożyła na firmę giełdową, działającą w branży informatycznej, karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych w związku z tym, że wycena programu opcji pracowniczych przedstawiona przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za rok 2009 nie spełniała wymogów MSSF 2:

[...] zastosowany przez tę...

Dodano: 2017-09-03 20:38

Duracja aktuarialna jest od niedawna obowiązkowym ujawnieniem, które aktuariusz jest zobowiązany załączyć do swojego raportu, który spełnia wymogi MSR 19. To wymagane prawem ujawnienie pozwala z jednej strony zorientować się, jaki będzie impakt...

Dodano: 2015-01-13 11:27

Dyskonto jest jednym z istotnych założeń finansowych, o których wspomina MSR 19 i KSR 6. Ma ono kluczowy wpływ na poziom rezerw na świadczenia pracownicze, gdyż jest jednym z podstawowych elementów modelu aktuarialnego wyceny.

Podstawową zasadą jest, że im niższy jest poziom...

Dodano: 2014-12-29 16:01

Pages