Problem braku ujawnień w sprawozdaniach finansowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na problem niezgodności sprawozdań finansowych z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi raportowania informacji finansowych. Okazuje się, że jednym z najczęściej występujących przypadków są niekompletne ujawnienia lub całkowity ich brak.

Aktuariusz halley.pl komentuje:

W ostatnich latach instytucje nadzorujące rynek finansowy, zarówno polski, jak i europejski, prowadzą intensywne działania w celu doprecyzowania i poprawienia jakości standardów rachunkowości. W kontekście rezerw na świadczenia pracownicze, skutkuje to wprowadzeniem wymogu licznych ujawnień zarówno w przypadku KSR 6, jak i MSR 19.

Ujawnienia te są bardzo istotne dla właściwego zrozumienia informacji przedstawianych w sprawozdaniach finansowych - często dopiero ujawnienia, opisy i objaśnienia nadają właściwy kontekst prezentowanym liczbom i dopiero taka szeroka postać umożliwia zrozumienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Niestety w naszej praktyce nadal spotykamy się z jednostkami, które mimo iż rozliczają się zgodnie z Krajowymi lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, wciąż nie są świadome lub zaniedbują konieczność ujawniania w sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji takich jak m.in. wielkość zysków / strat aktuarialnych, analiza wrażliwości na podstawowe parametry czy duracja aktuarialna. To poważny błąd, który może, a nawet powinien skutkować zastrzeżeniami biegłego rewidenta do sprawozdania.

Kogo dotyczy to zagadnienie?

Dbałość o czytelność przedstawianych informacji finansowych oraz o ich przydatność dla procesu decyzyjnego użytkowników sprawozdań finansowych to obowiązek nie tylko autorów sprawozdań, ale również biegłych rewidentów oraz organów zatwierdzających sprawozdanie. Cytując raport UKNF "Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2016 roku":

[...] zasadne jest, aby podmiot uprawniony do badania, wydając opinię o badanym sprawozdaniu finansowym, brał również pod uwagę kompletność i przydatność ujawnień wymaganych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami. [...] sprawozdanie finansowe emitenta nie może zostać uznane za kompletne, jeśli brak w nim istotnych ujawnień, wymaganych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.”

Więcej o wymaganych dodatkowych ujawnieniach związanych z wyceną rezerw na świadczenia pracownicze pisaliśmy już m.in. tutaj (w kontekście MSR 19) i tutaj (w kontekście KSR 6).

Jakie działania podejmuje KNF?

W celu poprawy jakości sprawozdań finansowych, a przez to spójnego stosowania ram sprawozdawczości finansowej Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje liczne działania edukacyjno-informacyjne. W konkretnych przypadkach, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, może wydać zalecenie w stosunku do konkretnego emitenta w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych. W ciągu pierwszego półrocza od wejścia w życie tej praktyki wydano już 9 takich zaleceń.