Nasze raporty są zgodne ze standardami!

Raporty aktuarialne, stanowiące dokumentację naszej pracy z klientem i podpisywane przez naszych aktuariuszy, są zgodne z szeregiem standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Zgodność z KSR 6 

Nasze raporty aktuarialne są w pełni zgodne z Krajowy Standard Rachunkowości nr 6. W szczególności polskie prawo (UoR i KSR 6) wymaga, aby raport był uwierzytelniony przez licencjonowanego aktuariusza. Nasze raporty są każdorazowo podpisywane przez jednego z naszych aktuariuszy. Zwracamy uwagę, że usługę aktuarialną na polskim rynku oferują firmy, które nie mają odpowiednich uprawnień (licencja aktuarialna) i w zasadzie nie są biurami aktuarialnymi. Takie raporty nie mogą być używane w sprawozdawczości polskiej i ich ustalenia są kwestionowane.

(Aktualizacja) W marcu 2014 została przyjęta nowlizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6, która obowiązuje bez vacatio legis, co oznacza że wszystkie sprawozdania zamykające rok 2014 muszą uwzględniać ustalenia nowelizacji. Nasze biuro aktuarialne dostosowało sie błyskawicznie do znowelizowanych przepisów, także nasze raporty aktuarialne są zgodne z polskim prawem bilansowym.

W przypadku zamawiania raportu aktuarialnego u jakiegokolwiek aktuariusza, prosimy zapytać, czy otrzymają Państwo raport zgodny z nowelizacją z marca 2014, w szczególności taki, który pozwoli Państwu zaksięgować zyski i straty wynikłe z aktuarialnego przeszacowania zobowiązań zgodnie z  punktem 4.7 KSR 6. (uwaga: MSR 19 ma zupełnie inne podejście w tym zakresie).

Zgodność z MSR 19

Nasze raporty aktuarialne są w pełni zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 (również z nową wersją MSR 19 obowiązują od roku 2013). Zawierają wszystkie wymagane ujawnienia (m.in. pełen rachunek zysków i strat aktuarialnych, analizy wrażliwości, profil wypłat, durację aktuarialną, noty uzgodnieniowe itd.). Dodatkowo raporty naszego biura aktuarialnego zawierają ujawnienia, których MSR nie wymaga, ale które mają dużą wartość zarządczą, gdyż tłumaczą wszystkie siły wpływające na zmiany rezerw. Do wyliczeń jest również dołączony opis słowny, który tłumaczy językiem naturalnym, z czego wynikają zmiany rezerw.

Oczywiście każdy raport podpisuje nasz aktuariusz.