Czy zgodnie z prawem można wycenić rezerwy bez aktuariusza?

Znowelizowany w 2014 roku KSR 6 wymaga odtąd wielu dodatkowych ujawnień, a nie tylko zaraportowania „gołych kwot rezerw” !!! Przygotowanie tych ujawnień (prezentujemy je tutaj), jest w zasadzie niemożliwe bez pomocy aktuariusza, a dostępne na rynku „gotowce Excelowe” przestały już spełniać swoje zadanie.

W art. 39 (ust. 2 pkt 2. oraz ust. 2a) Ustawy o Rachunkowości (UoR) wprowadzony został wymóg wykazywania w bilansie rezerw na zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze. Zapis ten zobowiązuje Jednostki do dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają m.in. z obowiązku wykonania (tj. wypłacenia w przyszłości) przyszłych świadczeń pracowniczych (w tym świadczeń emerytalnych).

Przyjęty uchwałą nr 3/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 4 marca 2014 r. znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” w punkcie 3.14 stanowi, że Jednostka przy wycenie świadczeń emerytalnych i podobnych stosuje postanowienia MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Złożoność tego typu wyceny pociąga potrzebę skorzystania z pomocy doświadczonego aktuariusza - przy ustalaniu wartości bieżącej zobowiązania konieczne jest (zgodnie z MSR19) stosowanie metody wyceny aktuarialnej Projected Unit Credit oraz uwzględnianie założeń i parametrów związanych z m.in. modelem rotacji pracowniczej, ryzykiem śmierci pracowników czy innymi założeniami w zakresie parametrów makroekonomicznych. Ponadto:

[...] wyniki takiej wyceny aktualizowane są po każdej istotnej operacji gospodarczej i innych istotnych zmianach okoliczności (w tym po zmianie cen rynkowych i stóp procentowych), które zaistniały do końca okresu sprawozdawczego.