Wersja PDF do wydrukowania

Zamieszczamy również wersję PDF niniejszego przewodnika, która może być przez Państwa wygodnie wydrukowana.

Uwaga: Pod tym linkiem można znaleźć również przewodnik po MSR 19 dla audytorów, którzy badają sprawozdania finansowe przygotowane w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Jak powinien wyglądać raport aktuariusza wg przepisów polskich?

Niniejszy dokument ma na celu ułatwić audyt sprawozdań za rok 2014 z zakresu rezerw na świadczenia pracownicze przygotowanych w oparciu o polskie przepisy (nie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości). Został on przygotowany przez firmę Halley.pl aktuariusze Sp. z o.o. w odpowiedzi na prośby audytorów badających sprawozdania finansowe.

Dokument ma charakter porządkujący przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 (KSR 6).

Stan prawny po zmianach w roku 2014

Nowelizacja KSR 6 z 21 marca 2014 wprowadziła bardzo istotne zmiany w zakresie ujmowania rezerw na świadczenia pracownicze.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości KSR 6 jest głównym dokumentem regulującym ujmowanie rezerw na wszystkie świadczenia pracownicze. W niektórych miejscach odwołuje się on do standardów międzynarodowych, a w niektórych explicite stwierdza, że jest z nimi sprzeczny. Niniejszy Przewodnik audytora zbiera i porządkuje wszystkie te informacje i przedstawia ich syntezę odpowiednią dla polskiej sprawozdawczości.

Zgodnie z uchwałą 3/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości nowelizacja dotyczy już sprawozdań za rok 2014.

Obowiązkowe elementy ujawniane w związku z rezerwami na świadczenia pracownicze

Zgodnie ze znowelizowanym KSR 6 Jednostka obowiązkowo ujawnia:

A. Informację o terminach płatności wynikających ze świadczeń

Standard nie precyzuje, jak dokładnie miałaby wyglądać ta informacja. Większość biur aktuarialnych prezentuje zwykle przewidywane wpłaty świadczeń, które mają nastąpić w kolejnych kilku latach (zwykle pięciu). Przepływy są prezentowane osobno dla każdego świadczenia.

[To ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie punktu 5.2 pp. a) KSR 6]

B. Informację o wszelkich istotnych niepewnościach związanych z kwotą oraz terminem płatności świadczeń

W celu zrealizowania tego wymogu w raporcie aktuariusza należy zamieścić informację o planowanych zmianach regulacji świadczeń oraz podsumowanie opisowe – przy każdym wycenianym świadczeniu – co do wpływu poszczególnych elementów modelu aktuarialnego (w szczególności związanych z modelem rotacji) na kwotę rezerw.

[To ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie punktu 5.2 pp. b) KSR 6]

C. Informację dodatkową o zmianie stanu rezerw

KSR 6 w przykładzie 8 na końcu sekcji III a prezentuje jak powinna wyglądać wzorcowa tabela zawierająca tę informację. Powinna ona mieć następującą postać:

Element

Świadczenie A

Świadczenie B

itd.

stan na początek okresu

 

 

 

zwiększenia

 

 

 

wykorzystania

 

 

 

rozwiązanie

 

 

 

stan na koniec okresu

 

 

 

[To ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie punktu 5.1 KSR 6]

D. Uzgodnienie bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia

KSR 6 odnosi się do poszczególnych elementów tego ujawnienia w wielu miejscach w sposób dość chaotyczny:

  • Zgodnie z KSR 6 zmiana rezerw musi zostać rozbita na kilka pozycji, które są różnie księgowane. W szczególności zyski i straty aktuarialne (nazywane w KSR 6 zyskami i stratami wynikającymi z przeszacowania aktuarialnego) muszą zostać zaksięgowane w pozycji pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych rachunku zysków i strat. Warto zwrócić uwagę, że jest to podejście odmienne od stosowanego w sprawozdawczości międzynarodowej! [na podstawie punktu 4.7 KSR 6]
  • Natomiast odsetki netto od zobowiązania netto muszą być ujmowane jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. [na podstawie punktu 4.10 KSR 6]

Wnikliwa analiza KSR 6 pozwala wywnioskować, że uzgodnienie bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia powinno być prezentowane co najmniej zgodnie z poniższą szczegółowością:

Element

Świadczenie A

Świadczenie B

itd.

zobowiązanie na początek okresu

 

 

 

wypłacone świadczenia

 

 

 

odsetki netto od zobowiązania netto

 

 

 

koszty bieżącego zatrudnienia

 

 

 

zyski lub straty aktuarialne

 

 

 

koszty przeszłego zatrudnienia

 

 

 

ewentualne skutki połączenia jednostek gospodarczych lub zbycia oraz transfery istotnej liczby pracowników

 

 

 

zobowiązanie na koniec okresu

 

 

 

   w tym: część krótkoterminowa

 

 

 

   w tym: część długoterminowa

 

 

 

 

E. Główne założenia

Jednostka powinna ujawnić w szczególności:

  • a) informacja o sposobie kalibracji modelu mobilności, który to model zwykle jest kluczowym czynnikiem wyceny potrafiącym zmienić rezerwy kilkukrotnie. Model mobilności powinien odzwierciedlać różną skłonność do odejścia pracowników w zależności od wieku i płci. Przyjmowanie takiego samego prawdopodobieństwa odejścia z firmy dla 20-letniego mężczyzny, jak i 58-letniej kobiety jest błędem bardzo wypaczającym wielkość rezerw.
  • b) stopę procentową używaną do dyskontowania,
  • c) zakładane wzrosty podstaw wszystkich świadczeń,
  • d) sposób budowania rezerwy w czasie (tzw. prawa nabycia – przykładowo, czy rezerwa jest budowana od zatrudnienia pracownika w firmie, czy w jakiś inny sposób).

[To ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie punktu 5.2 pp. c) KSR 6]

Metodologia szacowania rezerw

KSR 6 jest w pełni zgodny z MSR 19 w zakresie założeń i sposobu wyliczeń [Zgodnie z punktem 1.6  KSR 6]. Różnica polega na zakresie wymogów sprawozdawczych. W szczególności jedyną możliwą do stosowania metodą jest tzw. metoda Projected Unit Credit, a jej założenia (w szczególności dotyczące praw nabycia, czy stóp procentowych) powinny być czynione zgodnie przepisami narzuconymi przez MSR 19. W konsekwencji nie ma np. możliwości wyliczenia rezerw na nagrody jubileuszowe tylko na kilka najbliższych lat czy tylko na najbliższą płatność.