Zyski i straty aktuarialne z OCI nie mogą być ujęte w wyniku!

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w ramach opublikowanych wspólnych priorytetów nadzorczych podkreślił, że dla zysków i strat aktuarialnych związanych z programami określonych świadczeń pracowniczych w żadnym przypadku nie jest możliwe przekwalifikowanie tych kwot ujętych w innych całkowitych dochodach (ang. OCI) na zyski lub straty ujmowane w wyniku finansowym (ang. P&L). Dotyczy to wszystkich podmiotów rozliczających się zgodnie z MSRami.

Jak ujmować zyski i straty aktuarialne w sprawozdaniu finansowym?

Zgodnie z MSR 19 (paragrafy 120, 122):

[...] Jednostka ujmuje ponowną wycenę zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń jako inne całkowite dochody. [...] Ponowna wycena zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń ujęta jako inne całkowite dochody nie podlega przeniesieniu do zysku lub straty w następnym okresie.

Zyski i straty aktuarialne stanowią jeden z elementów ponownej wyceny, o której mowa powyżej. Zatem zyski i straty aktuarialne wynikające z wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia takich jak odprawy emerytalne, rentowe czy pośmiertne ujmowane są w kapitale własnym, a nie w wyniku finansowym. Inaczej jest w przypadku nagród jubileuszowych, które, jako inne długoterminowe świadczenia pracownicze, są traktowane w sposób uproszczony - zyski i starty aktuarialne wynikające z wyceny nagród jubileuszowych ujmowane są jako zysk lub strata.

Jakie działania podejmuje ESMA?

ESMA wraz z krajowymi organami nadzoru (w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego) regularnie analizuje sprawozdania finansowe pod kątem ich zgodności z MSSF. Analizując najczęściej popełniane błędy czy odstępstwa od wymogów MSSF, ESMA co roku publikuje wspólne priorytety nadzorcze. Są to zagadnienia wprost wynikające z obowiązujących standardów, na które notowane spółki oraz biegli rewidenci powinni zwracać szczególną uwagę w celu poprawienia jakości sprawozdań finansowych.

Dlaczego ESMA zwraca uwagę na zagadnienie reklasyfikacji OCI?

W priorytetach nacisk został położony m.in. na prezentację efektywności finansowej oraz wyników Jednostki. W kontekście świadczeń pracowniczych okazało się, że szczególnej uwagi wymaga zagadnienie ujmowania zysków i strat aktuarialnych w innych całkowitych dochodach. Niektóre Jednostki bowiem oczekują, że np. w momencie zbycia czy utraty kontroli nad jednostką zależną, związane z tym wydarzeniem pozycje innych całkowitych dochodów zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty ujmowane w wyniku finansowym. Tak nie jest. ESMA przypomina, że zgodnie z MSR 19 tylko niektóre pozycje innych całkowitych dochodów zostaną przeniesione do zysków lub strat. Podkreślmy, że zyski i straty aktuarialne związane z programami określonych świadczeń pracowniczych w żadnych okolicznościach nie podlegają takiej reklasyfikacji i pozostaną w kapitale własnym.