Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

Dyskonto jest jednym z istotnych założeń finansowych, o których wspomina MSR 19 i KSR 6. Ma ono kluczowy wpływ na poziom rezerw na świadczenia pracownicze, gdyż jest jednym z podstawowych elementów modelu aktuarialnego wyceny.

Podstawową zasadą jest, że im niższy jest poziom...

Dodano: 2014-12-29 16:01

Tak, jak to opisaliśmy w naszym innym wpisie, spadek dyskonta powoduje istotny wzrost poziomu rezerw na świadczenia pracownicze.

Ten wzrost jest jednak zupełnie inny dla rezerw na odprawy emerytalne niż dla rezerw na...

Dodano: 2014-12-12 13:15

Rezerwy na świadczenia pracownicze są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu dyskonta. Zwróćmy uwagę, że zarówno Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 19) jak i Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6) wskazują, że przy naliczaniu rezerw na świadczenia...

Dodano: 2014-11-29 21:58

We wrześniu 2014 grupa robocza Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zakończyła prace nad wdrożeniem Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 (krótko KSA 1) „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”.

Celem standardu jest zwiększenie czytelności raportów aktuarialnych zarówno dla klienta, biegłego rewidenta, jak i...

Dodano: 2014-09-04 08:03

Pages