Czy księgowanie samych kwot rezerw jest zgodne z prawem?

Krótko: NIE JEST. 

Sprawę tę uregulował Komitet Standardów Rachunkowości, który działa na podstawie § 2 pkt 1 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001r. W marcu 2014 roku został przyjęty znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (tzw. KSR 6), który wymaga zaprezentowania szeregu dodatkowych ujawnień, a nie tylko "gołych" kwot rezerw. Dla porządku warto dodać, że pozostałe ujawnienia są szczególnie kłopotliwe do wyznaczenia i do ich wyznaczenia niezbędna jest pomoc aktuariusza.

W szczególności, aby ustalić wartość zysków i strat wynikających z aktuarialnego przeszacowania (o których mowa w punkcie 4.7 KSR 6) konieczne jest przygotowanie uzgodnienia bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia, zawierającego pozycje takie jak:

  • zyski lub straty aktuarialne
  • odsetki netto od zobowiązania netto
  • koszty bieżącego zatrudnienia
  • koszty przeszłego zatrudnienia
  • wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych
  • stan rezerw na bilans otwarcia
  • stan rezerw na bilans zamknięcia

Dodatkowo raport z wyceny spełniający wymagania KSR 6 musi zawierać:

  • informację dodatkową o zmianie stanu rezerw (KSR 6 pkt 5.1)
  • informację o terminach płatności wynikających ze świadczeń (KSR 6 pkt 5.2 lit. a)
  • informację o wszelkich istotnych niepewnościach związanych z kwotą oraz terminem płatności świadczeń (KSR 6 pkt 5.2 lit. b)

Przygotowanie tych zestawień jest trudne, dlatego wycena rezerw na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, powinna zostać przeprowadzona korzystając z pomocy wykwalifikowanego aktuariusza.

Stosowanie standardu KSR 6

Wymóg stosowania standardu KSR 6 wprowadza Ustawa o Rachunkowości, chyba że dana jednostka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Jeśli jednostka stosuje standardy międzynarodowe, to wówczas w tym zakresie ma obowiązek stosowania standardu MSR 19.

O standardzie KSR 6

KSR 6, czyli Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, to dokument przygotowany przez Komitet Standardów Rachunkowości.

W załączeniu plik pdf ze standardem KSR 6.