Projekt Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1/2014

We wrześniu 2014 grupa robocza Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zakończyła prace nad wdrożeniem Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 (krótko KSA 1) „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”.

Celem standardu jest zwiększenie czytelności raportów aktuarialnych zarówno dla klienta, biegłego rewidenta, jak i przyszłego aktuariusza. Standard ma również pomóc aktuariuszom przygotować raport zgodny z oczekiwaniami klienta, ponieważ zbiera w jednym dokumencie przepisy z kilku aktów prawnych, jak i ogólne zalecenia z nauk aktuarialnych.

Grupa robocza przekazała Zarządowi PSA wypracowaną wersję standardu do dalszych prac.