Ujęcie rezerw aktuarialnych w wariancie porównawczym zysków i strat w sprawozdawczości polskiej

Firmy przygotowujące sprawozdawczość wg wariantu porównawczego na podstawie Ustawy o Rachunkowości (i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6)  często mają trudność z prawidłowym ujęciem rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze.

Trudność ta nie występuje, jeśli aktuariusz znając potrzeby klienta, umieści w raporcie aktuarialnym odpowiednie zestawienie:

 

Rezerwy emerytalne

Nagrody jubileuszowe

itd...

A. wynagrodzenia

 

 

 

B. pozostałe koszty rodzajowe

 

 

 

C. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

 

D. inne przychody i koszty operacyjne

 

 

 

E. koszty finansowe i odsetki

 

 

 

 

Wyjaśnienie poszczególnych wierszy w tabeli jest następujące:

Pozycja A - koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia w części związanej z tzw. wartością brutto (bez ZUS-u pracodawcy), również wynagrodzenia płatne w naturze (deputaty).

Pozycja B - koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia dla świadczeń na rzecz osób trzecich (takich jak np. odprawy pośmiertne, odpisy ZFSŚ dla emerytów i inne świadczenia dla emerytów), niezaliczane do wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, a przez to niewykazywane w pozycji A.

Pozycja C - koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia w części związanej z tzw. ZUS-em pracodawcy.

Pozycja D - zyski i straty aktuarialne z uzgodnienie bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia.

Pozycja E - odsetki netto od zobowiązania netto z uzgodnienia bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia.