UoR

Ujęcie rezerw aktuarialnych w wariancie porównawczym zysków i strat w sprawozdawczości polskiej

Firmy przygotowujące sprawozdawczość wg wariantu porównawczego na podstawie Ustawy o Rachunkowości (i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6)  często mają trudność z prawidłowym ujęciem rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze.

Trudność ta nie występuje, jeśli aktuariusz znając potrzeby klienta, umieści w raporcie aktuarialnym odpowiednie zestawienie:

Subscribe to RSS - UoR