Jak kształtowało się wynagrodzenie minimalne między 2010 a 2019?

Minimalne wynagrodzenie w ujęciu nominalnym rokrocznie wzrasta. W 2010 r. wynosiło 1317 zł brutto, zaś do 2019 roku wzrosło około 70% osiągając kwotę 2250 zł brutto (por. wykres poniżej).

wysokość minimalnego wynagrodzenia

W latach 2010-1019 procentowe roczne wzrosty wynagrodzenia minimalnego kształtowały się na poziomie 3,2%-8,1%, a średni wzrost wyniósł w tym okresie 5,8%. Sytuację tę ilustruje poniższy wykres:

przyrost minimalnego wynagrodzenia

Dlaczego to jest istotne dla wyceny rezerw?

Należy podkreślić, że wynagrodzenie minimalne może być nie tylko podstawą pensji pracowników. Stanowi ogólny wskaźnik, a od jego poziomu mogą zależeć też niektóre dodatkowe świadczenia pracownicze. Przykładem takiego świadczenia może być nagroda jubileuszowa liczona jako 5-krotność aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. W naturalnej konsekwencji, od jego wysokości istotnie zależy również wysokość rezerwy tworzonej na świadczenia tego typu: im wyższe wynagrodzenie minimalne, tym wyższa rezerwa.

Komentarz naszego biura aktuarialnego

Mając na uwadze regularnie obserwowane wzrosty minimalnego wynagrodzenia, aktualizacja wyceny rezerw na świadczenia pracownicze uzależnione od tego parametru jest bardzo ważna oraz wymagana przez MSR 19. Podczas obliczania rezerw aktuariusz powinien również odpowiednio prognozować poziom tego wynagrodzenia na kolejne lata. Na coroczną wycenę rezerw wpływają zmiany również innych ogólnie obserwowanych parametrów - jak na przykład dyskonta, co komentujemy w tym wpisie.

Notka formalna

Zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (krócej "minimalnego wynagrodzenia") określa Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość tego wynagrodzenia jest negocjowana i aktualizowana co rok w ramach działania Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych). Ostateczne ustalenia są ogłaszane przez Prezesa Rady Ministrów w terminie do 15 września każdego roku.