Co musi zawierać raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze powinien zawierać:

 • Podpis aktuariusza. Zgodnie z KSR 6 raport, którego nie poświadczył licencjonowany aktuariusz jest nieważny i jego wyniki nie mogą być wprowadzone do ksiąg.
 • Dokładny opis świadczeń wraz z kwalifikacją danego świadczenia pracowniczego do odpowiedniej klasy świadczeń pracowniczych MSR
 • Podział rezerw na część krótkoterminową i długoterminową przygotowany wg wytyczonych UoR
 • Stwierdzenie dotyczące użytej do wyceny metody aktuarialnej (jedyną dopuszczalną metodą wyceny rezerw jest metoda Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych).
 • Opis przyporządkowania wypracowawywania świadczeń do okresów (tzw. prawa nabycia).
 • Opis wszystkich założeń przyjętych do wyceny wraz z uzasadnieniem, w tym:
  • użytej stopy lub struktury stóp procentowych
  • przyporządkowanie wypracowawywania świadczeń do okresów (tzw. prawa nabycia) - jest to bardzo ważne, bo często aktuariusz zapomina skonsultować to założenie z klientem, a klienci nie mają świadomości jak istotne jest to założenie dla poziomu rezerw.
  • opis aktuarialnego modelu ruchów demograficznych (z uwzględnieniem wieku/stażu, płci i  różnych momentów przejścia na emeryturę). 
  • planowanego wzrostu wynagrodzeń  w kolejnych latach
 • Rachunek zysków i strat aktuarialnych
 • Analiza wrażliwości wyliczeń aktuarialnych
 • Duracja aktuarialna
 • Profil wypłat świadczeń pracowniczych