Wersja PDF do wydrukowania

Dla Państwa wygody zamieszczamy również wersję PDF niniejszego przewodnika.

Uwaga: Pod tym linkiem można znaleźć również przewodnik po KSR 6 dla audytorów, którzy badają sprawozdania finansowe przygotowane w oparciu o przepisy polskiej rachunkowości.

Jak powinien wyglądać raport aktuariusza wg przepisów międzynarodowych?

Niniejsza strona internetowa jest odpowiedzią na liczne prośby audytorów o instruktaż, jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić audyt zgodności z MSR 19 wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Zaktualizowany standard MSR 19

W połowie czerwca 2012 roku pojawił się nowy MSR 19, który obowiązkowo trzeba stosować począwszy od roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2013 lub później.

Nowy standard wymaga bardziej rozbudowanych raportowań oraz daje mniejszą swobodę w ujmowaniu zmiany stanu rezerw.

Obowiązkowe ujawnienia wymagane przez MSR 19

Ujawnienie Przepis, z którego wynika obowiązek ujawnienia Opis ujawnienia
Konstrukcja świadczeń pracowniczych  § 139 MSR 19
  1. szczegółowy opis charakteru wycenianych świadczeń:
  2. czy zależą od stażu pracy,
  3. czy jest to staż w firmie, czy poza firmą,
  4. czy są minimalne / maksymalne kwoty,
  5. czy różne grupy pracowników są objęte innymi regulacjami (np. Zarząd, przejęci pracownicy),
  6. czy regulacje wygasają za jakiś czas
Uzgodnienia pozycji Bilansu Otwarcia z Bilansem Zamknięcia  § 140-143 MSR 19
tzw. rozbudowany rachunek zysków i strat aktuarialnych („trzy tabele”):
 
•zmiana stanu rezerw (§140 i §141)
•obciążenia okresu (§57 i §154)
•rozbicie Z/S aktuarialnych (§141(c) §128(a))
Przyjęte założenia aktuarialne §144 MSR 19
•prognoza wzrostu wynagrodzeń i innych indeksów
•założenia demograficzne, w tym opis modelu
•stopy dyskontowe
•alokacja kosztu w czasie
Analiza wrażliwości rezerw  §145  MSR 19 
Na podstawie §145 (a) MSR 19 potrzebna jest analiza wrażliwości na każde istotne założenie aktuarialne
Profil zapadalności zobowiązań § 147 MSR 19

M.in.:

  1. duracja aktuarialna
  2. rozkład w czasie wypłacanych świadczeń

Sposób wyliczenia rezerw

MSR 19 zaleca, aby jednostka korzystała usług licencjonowanego aktuariusza (uwaga: w przypadku korzystania z krajowych standardów rachunkowości aktuariusz jest obowiązkowy, KSR 6 punkt 4.7).

W praktyce jednostka musi ująć zmiany rezerw w różnych pozycjach sprawozdania (część w innych całkowitych dochodach OCI, a część w zyskach i stratach okresu). Bez pomocy aktuariusza nie jest w stanie dokonać tego podziału, jak i dostarczyć innych obowiązkowych ujawnień. Wyliczenie poszczególnych ujawnień przez osobę bez odpowiedniego przygotowania aktuarialnego jest w zasadzie niemożliwe.

Aktuariusz może korzystać tylko z metody aktuarialnej Projected Unit Credit do wyznaczenia zarówno poziomu rezerw, jak i wszystkich ujawnień.

W przypadku dalszych pytań zapraszamy audytorów do kontaktu. Nasze raporty aktuarialne są zgodne z najwyższymi standardami.